Buletin informativ privind aplicarea Legii 544/2001

Conform art.5 alin (2) din Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. Colegiul Național ”Emil Botta” funcționează potrivit:

• Legii nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

• Regulamentului privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar

Coordonate de contact:

• Colegiul Național ”Emil Botta” Str. Libertății, nr. 12, loc. Adjud, jud. Vrancea

• Tel./Fax: 0237640726

• E-mail : colegiulbotta@yahoo.com


Pentru a vă asigura că mesajele dumneavoastră ajung la persoanele potrivite și pentru a primi răspunsuri prompte, vă rugăm să luați notă de următoarele:

Contactați serviciul Secretariat pentru:

• Eliberare acte de studii

• Eliberare adeverințe

• Depuneri cereri

• Situații școlare


Structura organizatorică a Colegiului Național ”Emil Botta” Adjud:

• Consiliul de Administrație

• Consiliul Profesoral

• Director - prof. Bădură Iulia

• Director adjunct - prof.Pionescu Catalin

• Contabil șef - Roman Gabriela

• Secretar șef - Oglan Mirela Mihaela


Programul de funcționare al Colegiului Național ”Emil Botta”:

LUNI-VINERI 8:00- 18:00


Programul de audiențe:

• Director - prof. Bădură Iulia

o MARȚI – 11:00- 13:00

o MIERCURI – 08:00- 12:00

o JOI – 10:00- 13:00


• Director adjunct - prof. Pionescu Catalin

o LUNI – 10:00 -13:00

o MIERCURI – 12:00 – 16:00


Pentru audiențe la directorii unității de învățământ, se dupune o solicitare în scris la serviciul Secretariat.

În cererile depuse de primire în audiență se vor menționa:

• Datele de identificare ale solicitantului;

• Datele de contact: telefon, adresă poștă, adresă de e-mail, descrierea problemei pentru care solicită audiența;

• Solicitantul va fi contactat telefonic pentru a i se comunica data și ora la care se poate prezenta pentru audiență


LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC:

• Organizarea și funcționarea generală:

1. Ordine, instrucțiuni, regulamente și alte documente cu caracter normativ elaborate de MEN;

2. Organigrama instituției;

3. Programe și strategii/Programe manageriale;

4. Calendarul activităților educative;

5. Rapoarte de activitate;

6. Lista partenerilor și a programelor/proiectelor de colaborare în parteneriat;

• Plan de școlarizare, rețea școlară, normare, evidență informatizată:

1. Graficul de acțiuni privind fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei școlare;

2. Oferta școlară;

3. Statistici privind rețeaua școlară și populația școlară;

4. Normative eleborate de MEN privind funcționarea personalului didactic auxiliar și nedidactic în sistemul de învățământ;

5. Metodologii eleborate de MEN privind fișe-tip de evaluare și rezultate ale concursurilor de acordare a gradațiilor de merit, a premiiilor și distincțiilor pentru cadrele didactice, didactice auxiliare și nedidactice.

6. Lista beneficiarilor programelor naționale de sprijin pentru elevi.

• Curriculum

1. Planuri-cadru și programe școlare pe discipline de învățământ;

2. Lista manualelor;

3. Structura anului școlar în curs;

4. Grafice semestriale/anuale de asistență;

5. Regulamente și grafice privind organizarea și desfășurarea olimpiadelor și concursurilor școlare; rezultate obținute;

6. Reglementări legale privind înscrierea în învățământ;

7. Metodologii, grafice de organizare și desfășurare a axamenului de Evaluare Națională, Bacalaureat, decizii numire comisii, lista centrelor de examen și evaluare, rezeltatele examenelor

8. Lista programelor și proiectelor cu finanțare europeană derulate în școală;

9. Proceduri privind perfecționarea personalului didactic prin grade didactice;

10. Oferta de formare continuă a CCD;

11. Rețeaua furnizorilor de formare.

• Resurse umane

1. Situații statistice privind numărul total de posture didactice, didactic auxiliare și nedidactice;

2. Metodologia și calendarul privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar;

3. Documente, reglementări legale, calendare, priviind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor didactice;

4. Rezultatele concursurilor pentru ocuparea funcțiilor didactice.

• Planificare financiară și evidență contabilă

1. Resursele financiare ale Colegiului Național "Emil Botta";

2. Bugetul de venituri și cheltuieli pe an financiar;

3. Bilanț contabil și execuție bugetară.

• Investiții

1. Planuri și programe de investiții;

2. Rapoarte privind utilizare fondurilor de investiții;

3. Documente de atribuire a achizițiilor publice, rezultate ale licitațiilor.

• Secretariat

1. Indicatorul termenelor de păstrare ale documentelor;

2. Statistici semestriale și anuale privind reclamațiile și sesizarile înregistrate

În baza prevederilor art.12 din Legea nr.544/2001, informațiile de interes public exceptate de la comunicare sunt:

• Informații cu privire la datele personale ale angajaților;

• Informații clasificate potrivit legii.

Modalități de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice, în situația în care persoana se consider vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate, sunt prevăzute în art.21 și art.22 din Legea nr.544/2001 priviind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, și anume: -reclamația se depune la secretariatul unității, în termen de 30 de zile.


Documente

Document Deschide
Lista informațiilor de interes public Deschide
Procedură operațională privind activitățile specifice care vizează aplicarea legii 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public PO S 26 Deschide
Cerere solicitare informație Deschide
Reclamație administrativă Deschide
Reclamație administrativă 1 Deschide
Legea 544 - privind accesul la datele de interes public Deschide

Director, Prof. Dumitru Emil